معرفی دوره Horizon View:

دوره Horizon View برای افرادی طراحی شده است که می خواهند خود را برای امتحان VCP که سطح حرفه ایی در زمینه Desktop Virtualization   می باشد آماده کنند .

این دوره برای مدیران و کارشناسان مربوط به  IT شرکت ها و سازمان ها و بانک ها و .. طراحی شده است .

مدت زمان دوره و سیلابس دوره به صورت بین المللی و منطبق بر شرکت VMware طراحی شده است .

اهداف دوره:

 1. مهاجرت وراه اندازی زیرساخت مجازی برای کاربران سازمان ها
 2. تسلط کامل بر نصب و راه اندازی VDI
 3. آشنایی با رفع مشکلات بوجودآمده درVDI
 4. تحلیل زیر ساخت فیزیکی و مجازی برای کاربران سازمان ها

مخاطبین دوره:

مدیران ،کارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه فناوری اطلاعات 

سرفصل های دوره Horizon View :

 1. Course Introduction
  • Review course goals
  • Review course objectives
  • Review the course outline
  • Find additional resources after this course
 2. Introduction to VMware Horizon
  • Recognize the features and benefits of VMware Horizon
  • Identify the major function of each VMware Horizon component
  • Define a use case for your virtual desktop and application infrastructure
 3. View Connection Server
  • Identify the VMware vSphere® requirements for a connection server
  • Describe the network and firewall configurations for View Connection Server
  • License VMware Horizon components
  • Configure View Connection Server
 4. VMware Horizon Pools and Desktops
  • Outline the process and choices in setting up VMware Horizon 7 virtual machines
  • Compare the remote display protocols that are available in VMware Horizon
  • List the ports that must be opened in the machine’s firewall for VMware Horizon operations
  • Outline the configuration choices when installing Horizon Agent
  • Identify the steps to set up a template for desktop pool deployment
  • Describe how information on the Users and Groups page can be used to control and monitor View users
  • Explain the hierarchy of global policies, pool-level policies, and user-level policies
  • List the View Group Policy administrative (ADM) template files
 5. Horizon Client Options
  • Describe the requirements for a Horizon Client installation
  • Explain USB redirection and options
  • Describe the power states for desktops
  • Define and compare a thin client with a system running Horizon Client
  • Discuss the benefits of Virtual Printing
  • Explain the Virtual Printing architecture
  • Describe the configuration options for Virtual Printing
  • Explain the location-based printing feature
 6. Creating Automated Pools of Full Virtual Machines
  • Recognize how an automated pool operates
  • Compare dedicated-assignment and floating-assignment pools
  • Outline the steps to create an automated pool
  • Examine the entitlement of desktops in automated pools
 7. Creating and Managing Linked-Clone Desktops
  • Describe the VMware linked-clone technology
  • Explain why both a parent virtual machine and a snapshot must be used to create linked clones
  • Outline the system requirements for View Composer
  • Describe the relationship between a persistent disk and the system disk
  • Outline the steps necessary to set up an automated desktop pool that uses linked clones
  • Compare the purpose of the parent and the replica virtual machines
  • Compare the linked-clone management operations
  • Describe the management operations for persistent disks
 8. Creating and Managing Instant-Clone Pools
  • Identify the advantages of instant clones
  • Distinguish View Composer clones from instant clones
  • Identify the requirements of instant clones
  • Describe the types of instant-clone virtual machines
  • Explain how folders are used to delegate pool administration
  • Outline the steps to set up an automated pool that uses instant clones
  • Describe instant-clone limitations in VMware Horizon 7
  • Describe the creation of instant clones
  • Set up an automated pool of instant clones
 9. Creating RDS Desktop and Application Pools
  • Explain the difference between an RDS desktop pool and an automated pool
  • Describe how a user can access a single application by using the RDS application pool
  • Describe the relationship between an RDS host, a farm, and an application pool
  • Create an RDS desktop pool and an application pool
  • Explain how the View Composer linked-clone technology can automate the build-out of RDS server farms
  • Describe the load-balancing options for RDS hosts
 10. VMware Horizon 7 Authentication
  • Compare the authentication options that View Connection Server supports
  • Describe the purpose of TrueSSO single sign-on
  • Identify TrueSSO single sign-on components
 11. Managing VMware Horizon Security
  • Compare tunnels and direct connections for client access to desktops
  • Compare the benefits of using either VMware Horizon Security Server or Access Point in the DMZ
  • Identify where the tunnel endpoints are in a security server or an Access Point implementation
  • Identify the tunnel endpoints when the security gateway is not used
  • Explain a direct connection
  • List the advantages of direct connections
 12. Command-Line Tools and Backup Options
  • Describe key View Connection Server features that are available as command-line options with the vdmadmin command
  • Explain the purpose of kiosk mode for client systems and how it is configured
  • Explain why you might want to limit the domains that View Connection Server makes available to end users
  • Identify the log locations for each VMware Horizon component
 13. VMware Horizon Performance and Scalability
  • Describe the purpose of a replica server
  • Compare a replica server to a standard connection server
  • Explain how multiple VMware Horizon servers maintain synchronization
  • List several best practices for multiserver deployment in a pod
  • Describe how a load-balancing capability might improve VMware Horizon performance