معرفی دوره VCP Pack :

بسته ویژه مجازی سازی که منجر به دریافت مدرك زیر خواهد شد:
VCP v 6.7-VMware Certified Professional v6.7- DataCenter Virtualization

این دوره ترکیبی از دو دوره میباشد و مباحث ذیل را پوشش میدهد :

Vmware Vsphere DCV -1 :Install, Configure, Manage v6.7 – VSICM

Vmware Vsphere DCV -2 :Optimize and Scale v6.7- VSOS

این دوره براي افرادي طراحی شده است که می خواهند خود را براي که در سطح حرفه ایی VCP DataCenter Virtualization آزمون می باشد Virtualization در زمینه راه اندازی و مدیریت و طراحی آماده کنند.

شرکت ها و سازمان IT این دوره براي مدیران و کارشناسان مربوط به ها و بانک ها و… طراحی شده است.

مدت زمان دوره و سیلابس دوره به صورت بین المللی و منطبق بر طراحی شده است.

اهداف دوره :

  • راه اندازي و تنظیم سرویس دهنده هاي vCenter و ESXi
  • راه اندازي و تنظیم بستر Networking
  • پیاده سازی Storage بر روی VMware
  • نصب، راه اندازي و مدیریت ماشین هاي مجازي
  • , راه اندازي و مدیریت سرویس هاي VMware
  • VMware DRS vMotion HighAvailability VMware FT
  • تبدیل سرویس دهنده هاي فیزیکی به ماشین هاي مجازي P2VConversion
  • Restore و Backup کردن ماشین هاي مجازي
  • استفاده از vCenter جهت مدیریت منابع ماشین هاي مجازي
  • به کارگیري تمهیداتی جهت بهینه سازي در کارکرد CPU


مخاطبان دوره :

مدیران، کارشناسان، دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطلاعات

سرفصل های VCP Pack :

1  Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives
•  Identify additional resources for after this course
•  Identify other VMware Education offerings

2  Network Scalability
•  Configure and manage vSphere distributed switches
•  Describe how VMware vSphere® Network I/O Control enhances performance
•  Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow

3  Storage Scalability
•  Explain why VMware vSphere® VMFS is a high-performance, scalable file system
•  Explain VMware vSphere® Storage APIs – Array Integration, VMware vSphere® API for Storage 
   Awareness™, and vSphere APIs for I/O Filtering
•  Configure and assign virtual machine storage policies
•  Create vSAN storage policies
•  Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control

4  Host and Management Scalability
•  Define and use content libraries
•  Describe and use host profiles
•  Describe and use VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI and vSphere Auto Deploy

5  CPU Optimization
•  Explain the CPU scheduler operation and other features that affect CPU performance
•  Explain NUMA and vNUMA support
•  Use esxtop to monitor key CPU performance metrics

6 Memory Optimization
•  Explain ballooning, memory compression, and host-swapping techniques for memory reclamation when 
   memory is overcommitted
•  Use esxtop to monitor key memory performance metrics

7  Storage Optimization
•  Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
•  Use esxtop to monitor key storage performance metrics

8  Network Optimization
•  Explain the performance features of network adapters
•  Explain the performance features of vSphere networking
•  Use esxtop to monitor key network performance metrics

9  vCenter Server Performance Optimization
•  Describe the factors that influence vCenter Server performance
•  Use VMware vCenter® Server Appliance™ tools to monitor resource usage

10  vSphere Security
•  Configure ESXi host access and authorization
•  Secure ESXi, vCenter Server, and virtual machines 
•  Use VMware Certificate Authority to configure vSphere certificate management
•  Configure vSphere to encrypt virtual machines, core dumps and VMware vSphere® vMotion® migrations