دوره VMware Advanced VDI

د

معرفی دوره:

VMware Advanced VDI دوره مجازی سازي دسکتاپ به کارشناس هاي مجازي کمک می کند تا بتوانند به صورت چابک تمامی
نرم افزار هاي سازمانی را در کسري از ثانیه به کاربران ارائه دهند.

تفاوت این متد با مابقی راهکار هاي موجود در دنیاي IT این است که هر کاربر ورژن مختص به خود را بر روي سیستم خودش خواهدداشت.
حال فرض کنید که تعداد ۱۰۰ عدد نرم افزار را در کسري از ثانیه برروي سیستم ۱۰۰۰ کاربر نصب کنیم!!
این دوره براي متخصصان مجازي سازي می باشد که سعی دارندبستر پیاده سازي شده دسکتاپ مجازي خود را بهینه کنند تا بتوانند از حداکثر قابلیت هاي مجازي سازي استفاده کتند.

.
اهداف دوره :

 •   مشخص شدن نحوه ارائه دادن هر نوع از Application های سازمانی
 • اختصاص User Profile به هر کاربر به صورت Customize شده
 • پیاده سازی Best Practice در نصب App Volume

 

محتواي دوره :

 •  Install & Configuring VMware UEM (User Environment Manager)
 •  Cloud POD architecture Design & Configurations
 •  VMware Horizon View SSL deployment
 •  Optimizing User Experience By Tuning Display Protocol (Advance)
 •  VMware Horizon View Monitoring Using vRealize Operation Manager
 •  Sizing VMware Horizon View Environment
 •  Load Balancing RDSH without Any external load balancer
 •  VMware App Volume Installation & Configuration

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها