معرفی دوره:

ابزاری قدرتمند برای مانیتورینگ, ثبت و ایجاد رخداد و اعلان و حل مشکلات روزمره و پیجیده در vSphere پیش بینی پردازش های مختلف از سمت ماشین های مجازی و تقسیم آنها. برنامه ریزی و مانیتورینگ ظرفیت vSphere و همچنین آنالیز ریسک های موجود. 

اهداف دوره:

  • آشنایی با نرم افزار vRealize Operation Manager
  • راه اندازی و مدیریت آن به منظور مانیتورینگ
  • تشخیص مشکلات در Vsphere
  • متعادل نمودن مصرف منابع
  • ایجاد Alarm و همچنین action های مربوط به آنها
  • بررسی معماری, مقیاس پذیری و افزونگی در این سیستم

 

مخاطبین دوره:

مدیران ،کارشناسان IT با تخصص VMware

سرفصل دوره vRealize Operation Manager vROPS :

1 Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives

2 Introduction to vRealize Operations
• Describe how to use vRealize Operations to manage the software-defined data center
• Identify features and benefits of vRealize Operations

3 Deploying vRealize Operations
• Design and size a vRealize Operations cluster
• Install a vRealize Operations cluster
• Configure a vRealize Operations cluster for high availability
• Describe different vRealize Operations deployment scenarios
• Describe how to use VMware vRealize® Suite Lifecycle Manager™ to deploy vRealize Operations

4 vRealize Operations Concepts
• Identify the tasks that can be performed in the administration and product user interfaces
• Recognize how to use dashboards, views, and reports to gather information about the environment
• Use tags, applications, and custom groups to group related objects in the environment

5 vRealize Operations Architecture
• Describe the functions of the components in a node
• Identify the types of nodes and their roles in a vRealize Operations cluster
• Recognize how a node’s components interact to achieve scalability and availability
• Identify ways that data is collected and analyzed by vRealize Operations

6 Performance Optimization
• Assess the performance of your environment to determine which data centers need optimization
• Define the business and operational intents for your data centers
• Automate the process of optimizing and balancing workloads in your data centers
• Report on the results of your optimization efforts

7 Capacity Optimization
• Define capacity planning terminology and capacity planning models
• Assess the overall capacity of a data center and identify optimization recommendations
• Run what-if scenarios to plan for future resource capacity and workload requirements
• Assess the cost of running the data centers in your environment

8 Troubleshooting and Managing Configurations
• Troubleshoot issues by monitoring alerts
• Use step-by-step workflows to troubleshoot different vSphere objects
• Assess your environment’s compliance to standards
• View the configurations of vSphere objects in your environment
• Describe how logs can be accessed by integrating vRealize Operations with VMware vRealize® Log
Insight™
• View inventory trees on the Environment page to monitor vSphere objects
• Monitor the performance of a vRealize Operations instance

9 Operating System and Application Monitoring
• Deploy the Endpoint Operations Management agent
• Monitor operating systems by viewing the metrics collected by the Endpoint Operations Management agent

10 vRealize Operations Policies
• Create policies for various types of workloads
• Explain how policy inheritance works

11 Custom Alert Definitions
• Create symptom definitions
• Create recommendations, actions, and notifications
Create alert definitions that monitor resource demand in hosts and VMs

12 Views and Reports
• Build and use custom views in your environment
• Create custom reports for presenting data about your environment

13 Custom Dashboards
• Create dashboards that use predefined and custom widgets
• Configure widgets to interact with other widgets and other dashboards
• Configure the Scoreboard widget to use a metric configuration file
• Manage dashboards by grouping dashboards and sharing dashboards with users

14 Super Metrics
• Create super metrics and associate them with vSphere objects
• Enable super metrics in policies

15 User Access Control
• Recognize how users are authorized to access objects
• Determine privilege priorities when a user has multiple privileges
• Create local users and user groups
• Import users and user groups from an LDAP source

16 Extending and Managing a vRealize Operations Deployment
• Identify the management packs that are available to your environment
• Install and configure a management pack
• Monitor the health of a vRealize Operations cluster
• Generate a support bundle
• View vRealize Operations logs and audit reports
• Perform vRealize Operations cluster management tasks